قیمت فسفات در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 51500
حداکقر قیمت 53000
تلفن تماس --------