قیمت فسفات در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 42500
حداکقر قیمت 45000
تلفن تماس --------