قیمت گندم در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 14500
حداکقر قیمت 18000
تلفن تماس --------