قیمت گندم در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 13100
حداکقر قیمت 13300
تلفن تماس --------