قیمت گندم در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 13700
حداکقر قیمت 13900
تلفن تماس --------