قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۰۸-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 16000
حداکقر قیمت 19000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17000
حداکقر قیمت 19000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 16000
حداکقر قیمت 19000
تلفن تماس --------