قیمت تخم مرغ در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 73500
حداکقر قیمت 84000
تلفن تماس --------