قیمت تخم مرغ در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 76500
حداکقر قیمت 89000
تلفن تماس --------