قیمت تخم مرغ در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 82000
حداکقر قیمت 95500
تلفن تماس --------