قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۳-۱۱-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 76500
حداکقر قیمت 89500
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 77500
حداکقر قیمت 90500
تلفن تماس --------