قیمت تخم مرغ در تاریخ ۱۲-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 100000
حداکثر قیمت 113000
تلفن تماس --------