قیمت مرغ زنده در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 77000
حداکقر قیمت 91700
تلفن تماس --------