قیمت مرغ زنده در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 70000
حداکقر قیمت 81300
تلفن تماس --------