قیمت مرغ زنده در تاریخ ۱۳-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 75000
حداکقر قیمت 94000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 74000
حداکقر قیمت 91000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 74000
حداکقر قیمت 91000
تلفن تماس --------