قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 113000
حداکقر قیمت 140000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 111900
حداکقر قیمت 138240
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 111900
حداکقر قیمت 138240
تلفن تماس --------