قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۱۳-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 105500
حداکقر قیمت 137000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 105000
حداکقر قیمت 137000
تلفن تماس --------