قیمت جو در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 13300
حداکقر قیمت 20000
تلفن تماس --------