قیمت جو در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 12500
حداکقر قیمت 16300
تلفن تماس --------