قیمت کنجاله سویا در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 22400
حداکقر قیمت 26600
تلفن تماس --------