قیمت سبوس در تاریخ --

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 4100
حداکقر قیمت 10000
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 11500
حداکقر قیمت 13800
تلفن تماس --------