قیمت سبوس در تاریخ --

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 550
حداکقر قیمت 900
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 11000
حداکقر قیمت 11500
تلفن تماس --------