قیمت سبوس در تاریخ ۰۳-۱۱-۱۳۹۸

نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17800
حداکقر قیمت 21500
تلفن تماس --------
نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 4000
حداکقر قیمت 6300
تلفن تماس --------