قیمت سبوس در تاریخ ۲۳-۰۴-۱۳۹۹

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 2800
حداکثر قیمت 3200
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 18500
حداکثر قیمت 20000
تلفن تماس --------