قیمت سبوس در تاریخ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 5900
حداکثر قیمت 6900
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 35000
حداکثر قیمت 38000
تلفن تماس --------