قیمت سبوس در تاریخ ۲۲-۰۲-۱۴۰۰

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 14700
حداکثر قیمت 15600
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 39500
حداکثر قیمت 45000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 30700
حداکثر قیمت 30700
تلفن تماس --------