قیمت سبوس در تاریخ ۲۲-۰۳-۱۴۰۰

نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 41000
حداکثر قیمت 49000
تلفن تماس --------
نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 20000
حداکثر قیمت 22000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 30700
حداکثر قیمت 30700
تلفن تماس --------