قیمت سبوس در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۴۰۰

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 16000
حداکثر قیمت 16500
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 35000
حداکثر قیمت 37000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 30700
حداکثر قیمت 30700
تلفن تماس --------