قیمت سبوس در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۴۰۰

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 16500
حداکثر قیمت 17000
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 44500
حداکثر قیمت 50000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 30700
حداکثر قیمت 30700
تلفن تماس --------