قیمت کنجاله کلزا در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 16000
حداکقر قیمت 16600
تلفن تماس --------