قیمت کنجاله پنبه در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17000
حداکقر قیمت 19000
تلفن تماس --------