قیمت کنسانتره پرواری در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۳۹۷

نوع کنسانتره پرواری گاوی
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 15500
حداکثر قیمت 15500
تلفن تماس --------
نوع کنسانتره پرواری گوسفندی
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 15500
حداکثر قیمت 15500
تلفن تماس --------