گوگرد مایع

از 0 رأی
  • قيمت: استعلام
  • شرکت سازنده: توسعه صنعتی سرافراز پارس
  • نام علمی: گوگرد مایع
  • ترکیبات: گوگرد ، پتاسیم
  • میزان ماده موثر: گوگرد20% ، پتاسیم 15%
  • میزان مصرف: 2-4 لیتر محلول پاشی
  • زمان مصرف: بـه طـور معمـول کـود گوگـرد مایـع در فصـل رشـد محصـول مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد ایــن در حالیســت کــه اســتفاده از آن تــا چنــد روز بعــد از شــکوفه دهــی توصیــه نمــی شــو
  • نوع بسته بندی: 1 و 5 لیتری
تماس با فروشنده
مشخصات فروشنده
ادامه متن
جهت ارسال نظر از این قسمت اقدام کنید
معرفی شرکت
ادامه متن

لطفا درخواست خود را به صورت کامل در کادر زیر شرح دهید؛ در صورتی که توضیحات شما کامل نباشد ، ممکن است تامین کننده به درخواست شما رسیدگی نکند.


نتیجه جمع اعداد تصویر:

سایر محصولات مشابه

توسعه صنعتی سرافراز پارس
مدیر عامل:
تماس با فروشنده