تجهیزات دستگاه تصفیه آب

تجهیزات دستگاه تصفیه آب

تعداد بخش ها: 28
تعداد محصولات این بخش: 122
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات تجهیزات دستگاه تصفیه آب

تعداد محصولات: 122

آنتی اسکالانت فلوکن ده کیلویی

استعلام قیمت

موارد کاربرد: ممانعت کننده از رسوب ممبرین

وزن مخصوص: 1.16

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت فلوکن بیست کیلویی

استعلام قیمت

موارد کاربرد: جهت عدم رسوبگذاری ممبرین دستگاه R.O

وزن مخصوص: 1.16

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت فلوکن دویست و سی کیلویی

استعلام قیمت

موارد کاربرد: جهت عدم رسوبگذاری ممبرین دستگاه R.O

وزن مخصوص: 1.16

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت فلوکن

استعلام قیمت

موارد کاربرد: ممانعت کننده از رسوب ممبرین

وزن مخصوص: 1.16

ایمن آب کاژه

شماره ثبت: 430159

88343547- 88349105 (021)

Imenab.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت

استعلام قیمت

موارد کاربرد: دستگاههای تصفیه آب

وزن مخصوص: 25 لیتر

نوین تصفیه

شماره ثبت: 123

02536708879 - 02536650506

novintasfie.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت

استعلام قیمت

موارد کاربرد: در سیستم های تصفیه آب صنعتی

وزن مخصوص: متغیر

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت فلوکن - فلوکن 260

استعلام قیمت

موارد کاربرد: ضد رسوب ممبران دستگاه تصفیه آب

وزن مخصوص: 1.14 - 1.22

شرکت خانه آب

شماره ثبت: 430250

02188340826-02188320167

جزئیات فروشنده

آنتی اسکالانت - ضد رسوب ممبران

استعلام قیمت

موارد کاربرد: ضد رسوب فیلتر ممبران دستگاه آب شیرین کن

وزن مخصوص: 1.2

شرکت خانه آب

شماره ثبت: 430250

02188340826-02188320167

جزئیات فروشنده

مواد شوینده ممبران - cip ممبران - اسید و باز شستشو

استعلام قیمت

موارد کاربرد: شستشوی ممبران دستگاه آب شیرین کن

وزن مخصوص: 1.1

شرکت خانه آب

شماره ثبت: 430250

02188340826-02188320167

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 122