تعداد محصولات: 80
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

با توجه به مساله کمبود آب کشاورزی ، استفاده از دستگاه تصفیه آب کشاورزی تا چند سال آینده در تمامی نقاط کشاورزی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید .
در واقع افزایش روزافزون جمعیت و کاهش ذخایر زیر زمینی آبهای شیرین تاثیر متقابلی بر افزایش شوری آب داشته که همین امر سبب اهمیت استفاده از دستگاه تصفیه آب کشاورزی می گردد .
عدم استفاده از دستگاه تصفیه آب کشاورزی در مزارع باعث از بین رفتن زمینهای کشاورزی تا چند سال آینده خواهد شد . چون آبیاری مزارع با آبهای شور کنونی علاوه بر تولید محصول بی کیفیت ، باعث شوری خاک در دراز مدت شده که این خود عامل عدم حاصلخیزی خاک و تولید محصولات بی کیفیت تر خواهد بود.
استفاده از دستگاه تصفیه آب کشاورزی اسمز معکوس یکی از متداولترین راهکارها برای رفع شوری خاک کشاورزی می باشد . اساس کار دستگاه تصفیه آب کشاورزی  مانند سایر دستگاههای تصفیه آب به روش اسمز معکوس می باشد .که در آن ، آب پس از عبور از دستگاه تصفیه آب کشاورزی ، نمک زدایی و شیرین سازی شده و پس از مراحل مختلف تصفیه آب ، میتواند به عنوان آب شیرین مورد استفاده در کشاورزی قرار گیرد.
امروزه با توجه به گستردگی این موضوع و اهمیت دستگاه تصفیه آب کشاورزی ، شرکتهای تولید کننده دستگاههای تصفیه آب ، با توجه به نوع خاک و میزان شوری خاک منطقه ، دستگاه تصفیه آب کشاورزی منطبق بر نیاز آبی منطقه را طراحی و نصب می نمایند که این طراحی نیاز به دانش فنی در این زمینه دارد .
عملکرد دستگاه تصفیه آب کشاورزی
اساس کار یک دستگاه تصفیه آب ، گذر آب از یک غشای نیمه تراوا است . از این طریق ، بخش ناخالص آب از آن جدا شده و آب با فشاری بالاتر از فشار اسمزی ، و با عبور از این غشا به دو قسمت می شود
آب شور که محتوی همان املاح می باشد و آب شیرین که محصول نهایی دستگاه تصفیه آب می باشد .
دستگاه تصفیه آب کشاورزی
در دستگاه تصفیه آب کشاورزی هم میتوان مانند دستگاه تصفیه آب صنعتی از روش مکانیزه اسمز معکوس استفاده کرد. در این روش با استفاده از سیستم تزریق مواد برای از بین بردن و یا حذف سختی آب و انجام عملیات سبک کردن آب که منجر به تغییر کیفیت آب میشود ، آب نهایتا مناسب برای استفاده در کشاورزی می گردد . به کلیه این مراحل و همچنین پایین آوردن EC آب چاههای کشاورزی تصفیه آب کشاورزی و به سیستمی که این عملیات را انجام میدهد ، دستگاه تصفیه کشاورزی می گویند.
به طور کلی یک دستگاه تصفیه آب، صرف نظر از اینکه دستگاه تصفیه آب کشاورزی باشد یا دستگاه تصفیه آب صنعتی و یا دستگاه تصفیه آب خانگی از اجزای کلی زیر تشکیل شده است :
پمپ فشار قوی ، غشا نیمه تراوا ، میکرو فیلتر ها ، فیلتر شنی و فیلتر کربن ، سختی گیر آب ، سیستم کنترلر و مخزن تحت فشار