باسکول

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 100
تعداد شرکت های این بخش: 4

لیست محصولات باسکول

تعداد محصولات: 100

باسکول دام کش 350 نیکو

24,000,000 ریال

نوع نمایشگر: تک نمایشگر -سه نمایشگر - بی سیم -پرینتردار

تأمین کننده: باسکول نیکو

باسکول جاده ای پرتابل

نوع نمایشگر: مخصوص باسکول جاده ای

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

باسکول تریلی کش 60 تن

نوع نمایشگر: نمایشگر پرینتردار

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

باسکول جاده ای 10 تن اعتماد

نوع نمایشگر: دیجیتال مخصوص باسکول جاده ای

تأمین کننده: گروه صنعتی اعتماد

باسکول جاده ای 60 تن اعتماد

نوع نمایشگر: دیجیتال مخصوص باسکول جاده ای

تأمین کننده: گروه صنعتی اعتماد

باسکول جاده ای 50 تن اعتماد

نوع نمایشگر: دیجیتال مخصوص باسکول جاده ای ، گاما و یا آلفا

تأمین کننده: گروه صنعتی اعتماد

باسکول جاده ای 15 تن اعتماد

نوع نمایشگر: دیجیتال مخصوص باسکول جاده ای

تأمین کننده: گروه صنعتی اعتماد

باسکول جاده ای 10 تن فلزی اعتماد

نوع نمایشگر: دیجیتال مخصوص باسکول جاده ای

تأمین کننده: گروه صنعتی اعتماد

باسکول جاده ای پرتابل

نوع نمایشگر: مخصوص باسکول جاده ای

تأمین کننده: بازرگانی دهقان

باسکول توزین الکتریک

250,000,000 ریال

نوع نمایشگر: دیجیتال

تأمین کننده: بازرگانی دهقان

تعداد محصولات: 100