تعداد محصولات: 21
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

کود نیترات پتاسیم
کود نیترات پتاسیم یک کود محلول در آب است که استفاده از ان در هر دوره زندگی گیاه توصیه می شود. کود نیترات پتاسیم عموما شامل 26 درصد پتاسیم و 19 درصد ازت می باشد که ازت موجود در نیترات پتاسیم باعث افزایش رشد گیاه شده و پتاسیم آن مقاومت به خشکی ، شوری و آفات و بیماریها در گیاه را افزایش می دهد .
اگر گیاه یا محصول زراعی شما دچار کندی در رشد می باشد ، کود نیترات پتاسیم برای برطرف نمودن کمبود پتاسیم محصول شما بسیار موثر است زیرا منجر به افزایش رشد گیاه خواهد شد.
روش استفاده از کود نیترات پتاسیم
همانطور که گفته شد کود نیترات پتاسیم کاملا محلول در آب می باشد و بصورت محلول پاشی مورد استفاده قرار میگیرد.
برای کاربرد خاکی کود نیترات پتاسیم باید 200 تا 300 کیلوگرم از این کود را در هر هکتار و در زمان کاشت مورد استفاده قرار داد.
برای کاربرد آبیاری ، کود نیترات پتاسیم به میزان 100 تا 200 کیلوگرم در طول دوره رشد گیاه و بین دو تا سه نوبت مورد مصرف قرار گیرد .
موارد مصرف کود نیترات پتاسیم
کود نیترات پتاسیم را میتوان در هر مرحله از رشد گیاهان استفاده کرد. این کود مخصوصا در محصول پسته و درختان میوه و صیف یجات و سبزی جات موثر است.
محاسن استفاده از کود نیترات پتاسیم
استفاده از کود نیترات پتاسیم باعث افزایش میزان تولید و بهبود کیفیت محصول شده و همچنین باعث افزایش مقاومت گیاه در مقابل خشکی ، آفات و بیماریها می شود.