توری و شید گلخانه

توری و شید گلخانه

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 27
تعداد شرکت های این بخش: 5

لیست محصولات توری و شید گلخانه

تعداد محصولات: 27

شید گلخانه

عرض رول (سانتیمتر): از 200 تا 1200

تأمین کننده: شرکت تورینه بافت شمال

توری سایبان

عرض رول (سانتیمتر): از 200 تا 1200

تأمین کننده: شرکت تورینه بافت شمال

توری سایه انداز

عرض رول (سانتیمتر): از 200 تا 1200

تأمین کننده: شرکت تورینه بافت شمال

شبکه سایبان

عرض رول (سانتیمتر): از 200 تا 1200

تأمین کننده: شرکت تورینه بافت شمال

تعداد محصولات: 27