سیستم تزریق کود انژکتوری

سیستم تزریق کود انژکتوری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 10
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش سیستم تزریق کود انژکتوری

لیست محصولات سیستم تزریق کود انژکتوری

تعداد محصولات: 10

سیستم تزریق کود انژکتوری aenj 200

12,230,000 ریال

سایز انژکتور(اینچ): 3/4

سیستم تزریق کود انژکتوری aenj500

14,770,000 ریال

سایز انژکتور(اینچ): 3/4or1

سیستم تزریق کود انژکتوری enj300

12,810,000 ریال

سایز انژکتور(اینچ): 3/4

سیستم تزریق کودانژکتوری aenj 2000

25,110,000 ریال

سایز انژکتور(اینچ): 1or1.1/2or2

سیستم تزریق کودانژکتوری aenj1500

23,350,000 ریال

سایز انژکتور(اینچ): 1or1.1/2

تعداد محصولات: 10