سیستم سرمایشی تابستانه گلخانه

سیستم سرمایشی تابستانه گلخانه

تعداد بخش ها: 5
تعداد محصولات این بخش: 66
تعداد شرکت های این بخش: 11

زیر گروه های سیستم سرمایشی تابستانه گلخانه


لیست محصولات سیستم سرمایشی تابستانه گلخانه

تعداد محصولات: 66

پد سلولزی گلخانه

ضخامت: 10 سانتی متر و 15 سانتی متر

تأمین کننده: کارنوتک

تعداد محصولات: 66