دستگاه مارک زن لوله

دستگاه مارک زن لوله

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش دستگاه مارک زن لوله

لیست محصولات دستگاه مارک زن لوله

دستگاه مارک زن لوله
یکی از اجزاء خط تولید لوله پلی اتیلن ، دستگاه مارک زن لوله می باشد. در واقع دستگاه مارک زن لوله یکی از آخرین مراحل ساخت لوله پلی اتیلن است . پس از اینکه مواد گرانول در خط تولید ، به شکل و فرم نهایی لوله در آمد ، توسط دستگاه مواد کش از درون مخزن یا تانک خنک کننده خارج می شود و در این مرحله توسط دستگاه مارک زن لوله ، ممهور می شود.
عمده ترین و متداولترین عباراتی که توسط دستگاه مارک زن لوله بر روی لوله های پلی اتیلن حک میشود ،علامت استاندارد ، مشخصات فنی لوله ، تاریخ تولید و آرم و نام شرکت تولید کننده می باشد .
لوله های پلی اتیلن بعد از عبور از دستگاه مارک زن لوله ، توسط دستگاه برش ، به طولهای مشخص و استاندارد برش خورده و یا در صورت کوچک بودن سایز لوله به صورت کلاف در آمده و وارد انبار می شود.