کاریابی

نام متقاضی: اصغر قاسمی
عنوان درخوست: همکار فروش نهاده های کشاورزی
میزان تحصیلات: کارشناس ارشد -گیاه پزشکی
رزومه کاری: سابقه خرید و فروش نهاده های کشاورزی 3 سال
شرایط کاری: به صورت قراردادی -پروژه ای پاره وقت -تمام وقت
تلفن تماس: 09019828290
تاریخ درخواست: 1394-08-05