کود فسفاته

کود فسفاته

تعداد بخش ها: 6
تعداد محصولات این بخش: 47
تعداد شرکت های این بخش: 19

شرکت های بخش کود فسفاته

لیست محصولات کود فسفاته

تعداد محصولات: 47

کود سوپر فسفات ساده

10,600 ریال

نام علمی: سوپر فسفات ساده

تأمین کننده: شرکت تعاونی یگانه یاران

کود سوپر فسفات ساده

5,700 ریال

نام علمی: سوپر فسفات ساده(SSP)

تأمین کننده: شرکت نهاده گستر

nahadegostar.bbk-iran.com

کود سوپر فسفات ساده

310,000 ریال

نام علمی: SSP

سوپر فسفات ساده

310,000 ریال

نام علمی:

کود سوپر فسفات

310,000 ریال

نام علمی: ssp

تعداد محصولات: 47