کود فسفاته

کود فسفاته

تعداد بخش ها: 6
تعداد محصولات این بخش: 42
تعداد شرکت های این بخش: 16

لیست محصولات کود فسفاته

تعداد محصولات: 42

کود سوپر فسفات ساده

5,700 ریال

نام علمی: سوپر فسفات ساده(SSP)

تأمین کننده: شرکت نهاده گستر

nahadegostar.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 42