کود فسفاته

کود فسفاته

تعداد بخش ها: 6
تعداد محصولات این بخش: 46
تعداد شرکت های این بخش: 19

لیست محصولات کود فسفاته

تعداد محصولات: 46

کود سوپر فسفات ساده

10,600 ریال

نام علمی: سوپر فسفات ساده

تأمین کننده: شرکت تعاونی یگانه یاران

کود سوپر فسفات ساده

5,700 ریال

نام علمی: سوپر فسفات ساده(SSP)

تأمین کننده: شرکت نهاده گستر

nahadegostar.bbk-iran.com

کود سوپر فسفات آلی گرانول

نام علمی: کود آلی جامد فسفاته حاوی گوگرد

تأمین کننده: بهین رویش

تعداد محصولات: 46