کود فسفیت پتاسیم

کود فسفیت پتاسیم

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 34
تعداد شرکت های این بخش: 12

لیست محصولات کود فسفیت پتاسیم

تعداد محصولات: 34

کود کامیتو پی ۴۰درصد پتاس و ۳۸درصد فسفر

800,000 ریال

ترکیبات: پتاس محلول ۴۰درصد فسفر قابل جذب ۳۸درصد

تأمین کننده: بهکو

کود کامیتو (فسفر و پتاس بالا)

800,000 ریال

ترکیبات: فسفر محلول در آب قابل جذب ۳۰درصد و پتاس محلول در آب قابل جذب ۳۰درصد

تأمین کننده: بهکو

کود شیمیایی فسفیت پتاسیم (PK SL)

ترکیبات: هیدرواکسید پتاسیم، فسفریک پتاسیم

تأمین کننده: کیمیا کود بهار

کود فسفر و پتاس

ترکیبات: فسفر 20% پتاسیم 25% منیزم2% کلر10%

تأمین کننده: سبزینه مارال یزد

تعداد محصولات: 34