کود فسفیت پتاسیم

کود فسفیت پتاسیم

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 28
تعداد شرکت های این بخش: 9

لیست محصولات کود فسفیت پتاسیم

تعداد محصولات: 28

کود فسفیت پتاسیم هیگرو جنکس

ترکیبات: Water-soluble Phosphorus Pentoxide(P2O5)-Water-soluble Potassium Oxide(K2O)-

تأمین کننده: پرتو کشت آریا

کود فسفیت پتاسیم 100% خالص اکستریم (Extreme)

ترکیبات: مونو و دی فسفیت پتاسیم،فسفیت،پتاسیم

تأمین کننده: آریانام نهاده

کود کامیتو (فسفر و پتاس بالا)

800,000 ریال

ترکیبات: فسفر محلول در آب قابل جذب ۳۰درصد و پتاس محلول در آب قابل جذب ۳۰درصد

تأمین کننده: بهکو

کود شیمیایی فسفیت پتاسیم (PK SL)

ترکیبات: هیدرواکسید پتاسیم، فسفریک پتاسیم

تأمین کننده: کیمیا کود بهار

کود فسفر و پتاس

ترکیبات: فسفر 20% پتاسیم 25% منیزم2% کلر10%

تأمین کننده: سبزینه مارال یزد

تعداد محصولات: 28