ادوات داشت

ادوات داشت

تعداد بخش ها: 10
تعداد محصولات این بخش: 211
تعداد شرکت های این بخش: 18

لیست محصولات ادوات داشت

تعداد محصولات: 211

سمپاش ۱۰۰۰ لیتری سوارشونده تمام هیدرولیک با بوم ۷+۲۲ متری

1,221 ریال

وزن دستگاه: وزن با مخزن خالی ۳۵۰ کیلوگرام

تأمین کننده: دلتا دشت

تعداد محصولات: 211