کود سیلیکات پتاسیم

کود سیلیکات پتاسیم

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 13
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات کود سیلیکات پتاسیم

تعداد محصولات: 13

کود سیلیکات پتاسیم (سیلینوکس SILINOX)

ترکیبات: اکسید پتاسیم 10%- اکسید سیلیسم 20%- اسید آلی محلول در آب 5%

تأمین کننده: شرکت بنیز تجهیز

کود سیلیکات پتاسیم هیگرو تراکو

ترکیبات: Water-soluble Potassium Oxide (K2O)- Water-soluble Silicon Dioxide (SiO2)

تأمین کننده: پرتو کشت آریا

تعداد محصولات: 13