کانال باز کن (ترنچر)

کانال باز کن (ترنچر)

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش کانال باز کن (ترنچر)

لیست محصولات کانال باز کن (ترنچر)

تعداد محصولات: 3

ترنچر پشت تراکتوری عمودزن180

682,000,000 ریال

دسترسی از مرکز گردان (متر):

تأمین کننده: فلاوردشت سپاهان

ترنچر

230,000,000 ریال

دسترسی از مرکز گردان (متر):

تأمین کننده: ماشین سازی کاوش کشاورز رفسنجان

تعداد محصولات: 3