کانال باز کن (ترنچر)

کانال باز کن (ترنچر)

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 1
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش کانال باز کن (ترنچر)

لیست محصولات کانال باز کن (ترنچر)

تعداد محصولات: 1

ترنچر پشت تراکتوری

500,000,000 ریال

دسترسی از مرکز گردان (متر):

تأمین کننده: فلاوردشت سپاهان

تعداد محصولات: 1

پربیننده ترین محصولات