ابزار و تجهیزات

ابزار و تجهیزات

تعداد بخش ها: 8
تعداد محصولات این بخش: 18
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات ابزار و تجهیزات

تعداد محصولات: 18

پا نچر آمپولی 16

کاربرد: سهولت سوراخکاری برای نصب انواع قطره چکان بر روی لوله 16

تأمین کننده: پرشین لوله

دستگاه جوش 250 چهارفک نیمه هیدرولیک

85,000,000 ریال

نوع دستگاه: چهارفک نیمه

دستگاه جوش 160 دوفک دستی بارینکو

37,000,000 ریال

نوع دستگاه: دوفک دستی

دستگاه جوش 200 دوفک دستی

42,000,000 ریال

نوع دستگاه: دوفک دستی

دستگاه جوش 160 فاضلابی

67,000,000 ریال

نوع دستگاه: دوفک دستی

دستگاه جوش 315 چهارفک نیمه هیدرولیک

100,000,000 ریال

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک دستی

دستگاه جوش 400 چهارفک نیمه هیدرولیک

140,000,000 ریال

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک دستی

دستگاه جوش 400 چهارفک هیدرولیک

165,000,000 ریال

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک

دستگاه جوش 110 دوفک دستی

35,000,000 ریال

نوع دستگاه: دوفک دستی

دستگاه جوش 200 چهارفک هیدرولیک دستی

77,000,000 ریال

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک دستی

دستگاه جوش 500 چهارفک هیدرولیک

230,000,000 ریال

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک

دستگاه جوش 200 چهارفک هیدرولیک

95,000,000 ریال

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک

دستگاه جوش 160 چهارفک نیمه هیدرولیک

77,000,000 ریال

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک دستی

دستگاه جوش 250 چهارفک هیدرولیک

105,000,000 ریال

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک

دستگاه جوش 315 چهارفک هیدرولیک

120,000,000 ریال

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک

تعداد محصولات: 18