کف پوش گلخانه

کف پوش گلخانه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 25
تعداد شرکت های این بخش: 4

لیست محصولات کف پوش گلخانه

تعداد محصولات: 25

گونی کف گلخانه

95,000 ریال

وزن در متر مربع: 100 گرم / مترمربع

تأمین کننده: شرکت مهندسی تجهیز گستر صد ستون

see.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 25