کود سولفات منگنز-کلات منگنز

کود سولفات منگنز-کلات منگنز

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 17
تعداد شرکت های این بخش: 10

لیست محصولات کود سولفات منگنز-کلات منگنز

تعداد محصولات: 17

سولفات منگنز

ترکیبات: manganese sulphate

تأمین کننده: نوا آریا

کود تک عنصره منگنز +امینو اسید ها

138,000 ریال

نام علمی: کود تک عنصره منگنز + امینو اسید ها

تأمین کننده: مزرعه سبز نمین

msnamin.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 17