کود سولفات منگنز-کلات منگنز

کود سولفات منگنز-کلات منگنز

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 18
تعداد شرکت های این بخش: 10

لیست محصولات کود سولفات منگنز-کلات منگنز

تعداد محصولات: 18

سولفات منگنز 25 کیلویی

نام علمی: manganese sulphate

سولفات منگنز

ترکیبات: manganese sulphate

کود تک عنصره منگنز +امینو اسید ها

138,000 ریال

نام علمی: کود تک عنصره منگنز + امینو اسید ها

تأمین کننده: مزرعه سبز نمین

msnamin.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 18