میکسر مرغداری

میکسر مرغداری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 13
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات میکسر مرغداری

تعداد محصولات: 13

میکسر 3 تن

60,000,000 ریال

ظرفیت میکس: 3 تن در ساعت

تأمین کننده: شرکت قدس ملایر

تعداد محصولات: 13